Esimerkkejä Ceriffi Check ®:n käytöstä


TEOLLISUUS


Ceriffi Check® mobiilisovellus on kustannustehokas ja helppokäyttöinen, jonka avulla teollisuusyritykset voivat seurata omia tuotantoprosesseja, sekä kehittää niitä sovelluksen kautta saatavan reaaliaikaisen datan perusteella. Räätälöitävyytensä ansiosta, seurattavia asioita voi olla esimerkiksi: virhetilanteet, hukan syntyminen, poikkeamien seuranta, läheltä piti- tilanteet tai kehitysideat. Sovellus on kehitetty poistamaan teollisuusalan tuotannon tai palvelun laadunhallinnan kipupisteitä, joiden merkitystä helposti vähätellään tai jopa piilotellaan, jos kirjaaminen koetaan liian hankalaksi. Tästä syystä Ceriffi Check® on tehty nopeaksi ja helppokäyttöiseksi, ilman että sen käyttöönotto vaatisi kalliita investointeja. Prosesseista saatava data on luotettavaa sekä reaaliaikaista ja niiden perusteella pystytään tekemään tarkempia analyyseja, jotka toimivat pohjana yrityksen vaativampien päätöksien teossa.

Esimerkkitilanne Ceriffi Check®:n hyödyntämisessä teollisuusalalla
Teollisuuslaitoksen tuotantolinjassa toistuu jatkuvasti sama ongelma, jonka syntyyn johtuvat tapahtumat halutaan selvittää. Ceriffi Check®:llä, tuotantolinjalla tekevät työntekijät kirjaavat kaikki havainnot ja poikkeamat, mitä työn aikana tapahtuu. Kun kirjaamisia on tehty määrätty aikajakso, saadaan kaikista havainnoista luotettavat tilastot. Tilastojen perusteella pystytään tekemään vielä tarkempia analyysejä saadusta datasta, joilla selvitetään tapahtuman juurisyyt. Seurannan ansiosta, tuotantolinjan ongelma saadaan selvitettyä ja tämä tuo yritykselle isot säästöt kustannuksissa sekä hukan syntymisessä, samalla kun asiakastyytyväisyys paranee.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jättämällä yhdeystiedot, annat suostumuksen henkilötietojesi tallentamiseen Ceriffi Oy:n asiakasrekisteriin


RAKENTAMINEN JA URAKOINTI


Ceriffi Check® mobiilisovellus on kustannustehokas ja helppokäyttöinen, jota rakennusala sekä urakointiyritykset pystyvät hyödyntämään omassa toiminnassaan ja hyötymään siitä saatavasta datasta omassa toiminnassaan kokonaisvaltaisesti. Räätälöitävyytensä ansiosta, sovelluksella seurattavia asioita voi olla esimerkiksi: virhetilanteet, hukan syntyminen, poikkeamien seuranta, läheltä piti- tilanteet tai kehitysideat. Kun uhkaava läheltä piti -tilanne tapahtuu esimerkiksi kenttätyössä, pystytään se raportoimaan välittömästi ja hetkessä tiedoksi esimiehille. Sovellukseen kirjaaminen voidaan tehdä myös ilman Internet-yhteyttä. Ceriffi Check® on tehty nopeaksi ja helppokäyttöiseksi, ilman että sen käyttöönotto vaatisi kalliita investointeja. Sovelluksesta saatava data on luotettavaa sekä reaaliaikaista ja niiden perusteella pystytään tekemään tarkempia analyyseja, jotka toimivat pohjana yrityksen vaativampien päätöksien sekä kehitystoimenpiteiden teossa.

Esimerkkitilanne Ceriffi Check®:n hyödyntämisessä rakennusyrityksessä
Rakennusyrityksessä työskentelee paljon henkilöitä, joiden työympäristö vaihtuu ja työmailla tapahtuu asioita, joista esimies ei ole tietoinen. Ceriffi Checkin käyttöönotto työntekijöiden keskuudessa edesauttaa tarkistamaan, että tarvittavat työkalut lähtevät mukaan työmaille sekä havaintojen, ongelmatilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden kirjaus työnohella sujuu vaivattomasti. Kirjaukseen liitetty kuva tilanteesta auttaa havainnoinnissa. Ceriffi Check®:n hyödyt tässä tapauksessa ovat: työajansäästäminen, aikataulujen toteutuminen, työtapaturmariskin tiedostaminen ja ennaltaehkäisy, kirjaamisiin perustuvien muutoksien tekeminen ja niiden kautta säästö kustannuksissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jättämällä yhdeystiedot, annat suostumuksen henkilötietojesi tallentamiseen Ceriffi Oy:n asiakasrekisteriin


TERVEYDENHUOLTO JA HOIVAKODIT


Ceriffi Check® mobiilisovellus on kustannustehokas ja helppokäyttöinen seurantajärjestelmä, jonka avulla terveydenhoito ja hoiva-alan yritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaa sekä tekemään siitä tehokasta ja läpinäkyvää. Sovelluksen avulla työntekijät voivat kirjata sekunneissa esimerkiksi työaikana tapahtuneet uhkaavat läheltä piti-tilanteet tai toiminnassa havaitut puutteet. Lisäksi sovelluksen kautta voidaan kerätä työntekijöiden kehitysideat sekä parhaat käytännöt ja jakaa niitä erittäin tehokkaasti. Sovelluksesta saatavan datan perusteella muodostuu automaattisesti analyyseja, jotka antavat todellisen kuvan siitä, mitä käytännön työssä tapahtuu ja mihin kehitystoimenpiteet täytyy kohdistaa. Sovellus on kehitetty poistamaan varsinaiseen työhön liittyviä kipupisteitä, joiden merkitystä helposti vähätellään tai jopa piilotellaan. Lisäksi sovellukseen voidaan sisällyttää tarkistuslistoja, jolloin varmistetaan, että kaikki olennaiset asiat on huomioitu ja toimenpiteet ymmärretty samalla tavalla. Ceriffi Check® on tehty nopeaksi ja helppokäyttöiseksi, ilman että sen käyttöönotto vaatisi kalliita investointeja tai laajoja koulutusjärjestelyjä. Havainnoista saatava data on johtamisen ja kehittämisen tukena reaaliaikaisesti.

Esimerkkitilanne Ceriffi Check®:n hyödyntämisessä hoivakodissa
Hoivakodilla voi olla jopa useampi eri toimipiste ja jokaisessa niissä tapahtuu jatkuvasti tilanteita, jotka olisi syytä pystyä ennaltaehkäisemään tai jotka vaatisivat erityishuomiota päättäjiltä. Ottamalla Ceriffi Check© käyttöön kaikissa toimipisteissä työntekijät voivat kirjata työvuoronsa aikana kaikki havainnot, jotka poikkeavat normaalista työnteosta tai joita voitaisiin hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä. Sovelluksen käyttö onnistuu myös offline-tilassa, joten sen käyttö on aina mahdollista. Kirjatut tiedot ovat välittömästi esimiesten käytössä ja johdon tukena. Havainnoista muodostuu tilastoja, minkä avulla esimies näkee ns. kentällä olevan tilanteen ja tietää todellisen tilanteen toimenpiteitä vaativista asioista. Ceriffi Check®:n käytön ansiosta, läheltä piti -tilanteita on pystytty ennaltaehkäisemään, toimenpiteitä on yhtenäistetty tarkistuslistojen avulla ja datan avulla on tehty muutoksia asioihin, mikä helpottaa työntekijöiden sekä asiakkaiden olosuhteita hoivakodeissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jättämällä yhdeystiedot, annat suostumuksen henkilötietojesi tallentamiseen Ceriffi Oy:n asiakasrekisteriin


MAJOITUS JA MATKAILU


Ceriffi Check® mobiilisovellus on kustannustehokas ja helppokäyttöinen, jonka avulla majoitus- ja matkailualan yritykset saavat räätälöityä siitä itselleen toimivan asiakastyytyväisyyden mittarin tai kehitystyökalun. Siihen pystytään kirjaamaan asiakkaalta saatu palaute turvallisesti ja helposti. Myös työntekijöiden kehitysideoiden kirjaaminen onnistuu työnohella ja ne tulevat heti käsittelyyn päättäjille. Sovelluksesta saatavan datan perusteella voidaan tehdä analyyseja, jotka antavat todellisen kuvan siitä, mitä asioita on huomioitava, kun halutaan tehdä muutoksia tai kehittää omaa toimintaa. Sovellus on kehitetty poistamaan laadunhallintaan liittyviä kipupisteitä, joiden merkitystä helposti vähätellään tai jopa piilotellaan, jos kirjaaminen koetaan liian hankalaksi. Tästä syystä Ceriffi Check® on tehty nopeaksi ja helppokäyttöiseksi, ilman että sen käyttöönotto vaatisi kalliita investointeja. Prosesseista saatava data on luotettavaa sekä reaaliaikaista.

Esimerkkitilanne Ceriffi Check®:n hyödyntämisessä majoitusalalla
Kylpylähotellissa käy paljon asiakkaita, joilla tulee jatkuvasti hyviä kehitysideoita ja tietoa esimerkiksi huoneessa olevista puutteista. Ceriffi Check®:n avulla hotellin ei enää tarvitse käyttää paperisia kyselylomakkeita, vaan asiakkaalta saatu palaute pystytään kirjaamaan suoraan hetkessä sovellukseen. Kirjauksista muodostuu esimiehelle tilastoja, joita hyödyntämällä kehitysideat voidaan toteuttaa, eikä toimenpiteissä tarvitse käyttää olettamuksia, mitä kannattaa muuttaa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jättämällä yhdeystiedot, annat suostumuksen henkilötietojesi tallentamiseen Ceriffi Oy:n asiakasrekisteriin


KULJETUS JA KALUSTOVUOKRAAMO


Ceriffi Check®:n avulla varmistat kuljettajan ammatissa, että tarvittavat työkalut lähtevät mukaan reissutyöhösi. Samalla pystyt kirjaamaan helposti laiteviat kalustossa tai tehdä huomioita herättäviä asioita, joita johtajat eivät tiedä tapahtuvan työn aikana. Myös kalustovuokraamot, hyötyvät sovelluksesta, koska kaikki havainnot ja poikkeamat, mitä vuokrakalustosta tehdään, pystytään kirjaamaan samaan paikkaan, missä tilastot kertovat todellisen tiedon laitteiston tilasta. Sovellus on kehitetty poistamaan laadunhallintaan liittyviä kipupisteitä, joiden merkitystä helposti vähätellään tai jopa piilotellaan, jos kirjaaminen koetaan liian hankalaksi. Tästä syystä Ceriffi Check® on tehty nopeaksi ja helppokäyttöiseksi, ilman että sen käyttöönotto vaatisi kalliita investointeja. Prosesseista saatava data on luotettavaa sekä reaaliaikaista.

Esimerkkitilanne Ceriffi Check®:n hyödyntämisessä kalustovuokraamossa
Kalustovuokraamoyrityksellä on käynyt usein tilanne, kun asiakas on palauttanut vuokratun kaluston, siitä puuttuu jokin osa. Ceriffi Checkillä kirjaus puuttuvista osista käy nopeasti ja kirjaukseen liitetty kuva auttaa havainnoimaan ongelman. Seurannasta saadusta datasta paljastuu tilastollisesti, mitä ongelmatilanteita yritys kohtaa, kun kalusto liikkuu asiakkaalta toiselle. Lisäksi ennen vuokrausta, Ceriffi Check®:llä kannattaa täyttää tarkistuslista, josta ilmenee onko tarvittavat asiat kunnossa ennen vuokrausta. Hyöty mobiiliseurannasta: havainnot kirjataan reaaliaikaisesti ja tieto tallentuu esimiehille, helppo tarkastustyökalu, tilastojen perusteella havaitut asiat ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet ovat kustannustehokkaita.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jättämällä yhdeystiedot, annat suostumuksen henkilötietojesi tallentamiseen Ceriffi Oy:n asiakasrekisteriin